Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bestemmingsplan inzien

Product informatie

  Omschrijving

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. 

  U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • een landkaart
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
   • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

  Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de website van de gemeente, het lokale huis-aan-huisblad, in de Staatscourant en eventueel in een bewonersbrief.

  Aanpak

  Vastgestelde bestemmingsplannen zijn ten alle tijden inzichtelijk. Hier kunt u geen bezwaar of beroep tegen instellen. Wanneer een bestemmingsplan in procedure is kunt u een zienswijze indienen tegen het ontwerp en beroep tegen het vastgestelde plan.

  Termijn

  Het ontwerpbestemmingsplan staat zes weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen. Hier kunt u tegen in beroep gaan.

  Contact

  U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op de website Ruimtelijke Plannen en eventueel op papier in het gemeentehuis. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit.

  U dient uw beroep in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit dient u tegelijk met uw beroep in.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.