Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gevolgen van de uitspraak Programma Aanpak Stikstof

Product informatie

  Inleiding

  Op 29 mei 2019 deed de Raad van State een belangrijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De gemeente is hierdoor genoodzaakt om de manier waarop een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aan te passen. Voor alle activiteiten die worden aangevraagd in het kader van de omgevingsvergunning dient een stikstofonderzoek te worden gedaan. Er kan pas toestemming worden verleend als er kan worden aangetoond dat een project of plan op voorhand geen significante negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wat is het probleem met stikstof?

  Een te hoge hoeveelheid stikstof kan negatieve gevolgen hebben voor onze natuurgebieden. Door stikstof gedijen sommige planten goed, en andere juist niet. Dit zorgt ervoor dat de biodiversiteit afneemt, wat een kettingreactie veroorzaakt. Wanneer de biodiversiteit afneemt, neemt ook de hoeveelheid dieren af, zoals bijen en insecten. Zij zijn op hun beurt weer nodig voor onze gewassen en voedselproductie. In Landsmeer gaat het met name om de natuurgebieden Ilperveld, Twiske, Ilperveld en Oostzanerveld. 

  Wat verandert er voor de initiatiefnemer?

  Om te kunnen bepalen of de uitvoering van een plan leidt tot stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden moet een berekening worden gemaakt. Stikstofdepositie is de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen (stikstofoxiden, ammoniakale stikstof) vanuit de atmosfeer naar de bodem via droge (stof) of natte (regen). De stikstofdepositie bepaalt u met behulp van de AERIUS Calculator . Als uit een berekening blijkt dat de stikstofdepositie kleiner of gelijk is aan 0.00 mol/ha./jaar, is er geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Let op, zowel de stikstofdepositie van de realisatiefase als de exploitatiefase van het project moeten worden berekend. U dient bij de aanvraag van een omgevingsvergunning aan te tonen dat er geen sprake is van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden door bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning een AERIUS-berekening toe te voegen.

  Komen de berekeningen boven de 0,00 mol/ha/jaar uit? Dan kunt u het volgende stappenplan doorlopen om te bepalen welke instrumenten u in kunt zetten om voor een natuurvergunning aan aanmerking te komen. De natuurvergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

  • Separaat van de omgevingsvergunning: U dient een aanvraag voor een Wnb-vergunning in bij de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (NHN). De Omgevingsdienst NHN is vergunningverlener en toezichthouder van de Wet Natuurbescherming in opdracht van de provincie Noord-Holland (bevoegd gezag). Na het indienen van de aanvraag voor de natuurvergunning dient u bij de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning in, waar u een bewijs van afschrift van de aanvraag van de Wnb-vergunning bijvoegt.

  • Aangehaakt bij de omgevingsvergunning: U dient alleen een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente en geeft daarbij aan dat er ook sprake is van”handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden”. De Omgevingsdienst NHN dient in deze procedure een verklaring van geen bedenkingen te geven voordat de omgevingsvergunning door de gemeente verleend mag worden. Vanwege deze toestemming is de uitgebreide procedure van toepassing.

   

  Meer informatie:

  Voor informatie over lopende of nieuwe aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (020) 4877 111 of per e-mail: gemeente@landsmeer.nl. Voor aanvullende informatie kunt u de volgende websites bezoeken:

   

  https://www.bij12.nl/ 

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/programma-aanpak-stikstof-achtergrond-en-inhoud

  https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0

   

  Meer informatie