Digitaal loket gemeente Landsmeer

Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen of huren. 

  Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond, kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om dit zonder toestemming van de gemeente te doen.

  Aanpak

  Groen kan worden uitgegeven indien:

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • De groenstrook is niet aan te merken als structureel groen in het groenstructuurplan.
  • Er bij de aanwezigheid van kabels en leidingen, een zakelijk recht wordt gevestigd of dat deze indien mogelijk verlegd worden; in dit laatste geval dient dit door de aanvrager zelf geregeld te worden met de eigenaar van de kabels en leidingen, de gemeente heeft hier geen bemiddelende rol.
  • Er bij aanwezigheid van riolering en indien mogelijk, deze verlegd wordt op kosten van de aanvrager of dat anders een zakelijk recht wordt gevestigd of, dit ter beoordeling aan de behandelend ambtenaar..
  • Er een beheerbaar groenvak achterblijft en er geen postzegeleffect of versnippering van grotere groeneenheden.
  • Er geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn.
  • Het geen wegberm betreft, wegbermen langs (doorgaande) wegen hebben een herkenbaarheids- en veiligheidsfunctie.
  • Het betreffende perceel in de toekomst niet van strategies belang zal zijn. (voor zover op het moment van behandeling is na te gaan). Bij de herinrichting van de openbare ruimte of een te realiseren bouwplan.
  • Het betreffende perceel uit het oogpunt van de kwaliteit van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening niet uitgegeven zou mogen worden, bv indien sprake is van bepaalde zichtlijnen die van belang zijn voor het handhaven van het oorspronkelijke ontwerp.
  • Bij verhuur/verkoop het perceel de juiste bestemming kan krijgen (let op afsluiten planschadeovereenkomst) of er een vrijstellingsmogelijkheid in het bestemmingsplan is/wordt opgenomen.

   

  Meenemen

  Zo doet u een aanvraag voor het kopen, huren of gebruiken van een stuk gemeentegrond:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een geldig adres
   • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
   • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.