Digitaal loket gemeente Landsmeer

Herbegraven of alsnog cremeren

Product informatie

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

  U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

  Er is een 'aanvraag voor verlof tot opgraving' nodig, deze moet gericht worden aan de burgemeester. Bij algemeen graf moet deze worden gedaan door de nabestaande die destijds de opdracht tot begrafenis in het algemeen graf heeft gegeven. Bij een particulier graf is dit de rechthebbende. Daarna is een aanvraag tot herbegraving nodig, waarbij het toegekende verlof van de burgemeester zit bijgevoegd, deze moet worden gericht aan de beheerder van de begraafplaats.

  Alleen als iemand minder dan een jaar geleden overleden en begraven is, is voor het opgraven en cremeren nog toestemming van de officier van justitie nodig. Als het langer geleden is, is geen vergunning van de officier van justitie nodig.

  Deze procedure wordt veelal via de uitvaartondernemer geregeld.

  Afgezien van de kosten voor grafrechten, zijn er extra kosten aan verbonden. Voor vragen over tarieven kunt u mailen met begraafplaats@landsmeer.nl

  Aanpak

  De vergunning kan alleen aangevraagd worden door de grafeigenaar. Deze persoon kan ook een opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer.

  Kosten

  Kijk hiervoor op  de tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan deze periode verlengen met acht weken.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

  Meenemen

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024