Digitaal loket gemeente Landsmeer

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Product informatie

  Inleiding

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld van de gemeente. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De gemeente verschaft uit eigen beweging allerlei informatie. Als u informatie wilt die niet (actief) openbaar is gemaakt dient u een Wob-verzoek in.

  Wat is een Wob-verzoek?

  Een Wob-verzoek heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen, het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan.

  De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en vastgelegd in documenten. Met “documenten” worden gegevensdragers bedoeld, dus dat kunnen naast papieren stukken ook bijvoorbeeld geluidsbanden zijn of foto’s of films.

  WOB-verzoek indienen

  Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. Een Wob-verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Vermeld dat het om een Wob-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt

  • Vermeld zo concreet mogelijk het onderwerp én welke documenten u wilt. Als u de documenten niet benoemt, dan behandelt de gemeente uw verzoek als informatievraag en niet als Wob-verzoek.

  • Vermeld datum, naam, adres en handtekening.

  • U kunt het Wob-verzoek bij de gemeente Landsmeer uitsluitend per gewone post indienen. Het schriftelijk verzoek kan worden ingediend bij Gemeente Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

  In een aantal gevallen wordt de informatie niet openbaar gemaakt, ook niet als u een beroep doet op de Wob. Het gaat daarbij om de volgende informatie:

  • Als de informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden

  • Als de informatie privacy- bedrijfsgevoelige informatie bevat

  • Als het openbaar maken van de gevraagde informatie niet opweegt tegen bepaalde andere belangen.

  De gemeente kan de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld door een kopie van een document toe te zenden. De gemeente kan u ook uitnodigen om de documenten in te zien. Op grond van de legesverordening kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verstrekken van kopieën.

  Beslistermijn Wob-verzoek

  De gemeente beslist binnen 4 weken op uw Wob-verzoek. Deze periode kan nog eens met vier weken worden verlengd. Als de gemeente gebruik maakt van deze extra termijn dan wordt u dat schriftelijk meegedeeld.

   

   

   

  U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

  • U krijgt een kopie.
  • U mag het document bekijken.
  • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
  • U krijgt informatie over de inhoud.
  Aanpak

  De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

  • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
  • U mag geen stukken inzien:
   • die over de staatsveiligheid gaan
   • waardoor de koning en regering in gevaar komen
   • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
   • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

  Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
  Meenemen

  U geeft in uw verzoek aan:

  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben;
  • welke documenten u wilt bekijken; en
  • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

  U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. 

  WOB-verzoeken kunnen per 1 mei 2014 alleen nog schriftelijk per post worden ingediend. Het schriftelijk verzoek kan worden ingediend bij Gemeente Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

  Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.