Digitaal loket gemeente Landsmeer

Kinderopvang exploitatie

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zorgt voor de registratie van kinderopvangorganisaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Houders moeten voor het starten van een exploitatie en voor wijzigingen de daarvoor opgestelde formulieren gebruiken.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Kinderopvang moet voldoen aan wet- en regelgeving. Voor het starten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau heeft u te maken met:

  • Het bestemmingsplan;
  • Een gebruiksvergunning;
  • De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko);
  • Gastouders dienen eveneens te voldoen aan wet- en regelgeving. U kunt alleen starten als gastouder via een gastouderbureau.

  Onderneming

  In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) zijn kwaliteitseisen opgenomen waaraan iedere kinderopvang moet voldoen. Een kinderopvangvoorziening wordt geïnspecteerd op wet- en regelgeving. De GGD inspecteert kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in opdracht van de gemeente. Als niet aan de eisen wordt voldaan, neemt de gemeente handhavingsmaatregelen. Conform de Wko wordt een aantal onderwerpen geïnspecteerd: Kinderopvang in de zin van de wet, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en inrichting en Ouderrecht. In de praktijk moet onder meer aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten.
  • Medewerkers/houders dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Bij een kindercentrum moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.
  Meenemen

  Aanmelden Landelijk Register Kinderopvang

  Minimaal tien weken voor de start van uw onderneming moet u de locatie inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang. Meer informatie over het aanmelden van uw kinderopvang bij de gemeente kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

  Kinderopvang inschrijven bij gemeente

  U moet uw gemeente vragen of u mag starten met een kinderopvang. Dit moet schriftelijk, met een van onderstaande aanvraagformulieren.

  U kunt de ingevulde formulieren samen met de overige documenten per post opsturen naar Gemeente Landsmeer, Team Sociaal Domein, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer, of de documenten mailen naar: gemeente@landsmeer.nl. U vindt deze formulieren bij 'meer informatie'.

  Inspectie GGD Zaanstreek – Waterland

  De GGD voert in opdracht van de gemeente een voorinspectie uit. De GGD maakt hiervoor een afspraak met u. Een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau mag pas in exploitatie worden genomen als uit GGD-onderzoek blijkt dat de exploitatie in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals genoemd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

  Na positief advies van de GGD wordt de locatie/onderneming ingeschreven in het LRK. Hierover ontvangt u bericht van de gemeente. Na het besluit van de gemeente kunt u de exploitatie starten. Uiterlijk tien weken na de aanvraag neemt het college een besluit.

  Drie maanden na de start van de exploitatie wordt een reguliere inspectie uitgevoerd (dit geldt niet voor gastouders). De GGD stelt dan een inspectierapport op. Het rapport wordt verzonden naar de ondernemer en naar de gemeente en gepubliceerd in het LRK. De ondernemer moet het rapport op zijn website plaatsen.

  Hoeveel kost het

  Voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (zoals bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) van kinderopvanglocaties en gastouders zijn in Landsmeer geen kosten verbonden.