Digitaal loket gemeente Landsmeer

Milieuregels voor bedrijven

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Op uw bedrijf is een aantal milieuregels van toepassing. Hierbij moet vooral gedacht worden aan:

  •voorschriften verbonden aan een milieuvergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer of nog verleend op grond van de Hinderwet;

  •bepalingen op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB);

  •regels die rechtstreeks uit de Wet milieubeheer of andere milieuwetten voortvloeien.

  Deze milieuregels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Vanzelfsprekend bent u er zelf verantwoordelijk voor om ze na te leven. De overheid heeft de taak die naleving te stimuleren en waar nodig af te dwingen. Deze taak noemen we handhaving. De handhaving bestaat voornamelijk uit toezicht op bedrijven en het zonodig opleggen van sancties. De meeste bedrijven hebben voor de milieuregels te maken met de gemeente.

   

  Toezicht

  Medewerkers van de gemeente en de Omgevingsdienst IJmond houden voor de gemeente Landsmeer toezicht op de naleving van de milieuregels. Deze medewerkers bezoeken periodiek, zowel op afspraak als onaangekondigd, de bedrijven. Daarnaast onderzoeken ze klachten en meldingen over milieuhinder en -incidenten.

  Als een medewerker een overtreding constateert, dan wordt het bedrijf daar meteen op gewezen, waarbij het bedrijf wordt opgedragen om binnen een redelijke termijn een einde te maken aan de overtreding. Voldoet het bedrijf daar na hercontrole niet aan, dan wordt een sanctie opgelegd. Bij herhaalde of ernstige overtredingen kunnen er direct sancties volgen.

  Sancties

  Tegen een bedrijf dat de milieuregels overtreedt, zijn twee soorten maatregelen mogelijk: bestuurlijke en/of strafrechtelijke. Bestuurlijke maatregelen worden opgelegd door het gemeentebestuur. De technische medewerker adviseert dat het bestuur daartoe overgaat als een bedrijf weigert om aan de overtreding een einde te maken.

   Bestuurlijke maatregelen

  •intrekken van de vergunning

  Dit betekent dat het bedrijf niet langer beschikt over de voor zijn activiteiten wettelijk vereiste milieuvergunning en dat het bedrijf met die activiteiten moet stoppen.

  •opleggen van dwangsommen

  Dit betekent dat het bedrijf voor elke keer of voor elke tijdsperiode dat het een bepaalde milieuregel overtreedt aan de gemeente een geldbedrag moet betalen. De hoogte van deze bedragen wordt zo vastgesteld, dat het voordeliger is om de milieuregels alsnog na te leven. Als het opleggen van één of meer dwangsommen het bedrijf niet tot ander gedrag brengt, wordt overgegaan tot het treffen van (één van) de andere bestuurlijke maatregelen.

  •toepassen van bestuursdwang

  Dit betekent dat de gemeente op kosten van het bedrijf een einde maakt aan de overtreding, bijvoorbeeld door bepaalde machines te verzegelen, het bedrijf af te sluiten van de riolering of zelfs het bedrijf geheel of gedeeltelijk te sluiten.

   Strafrechtelijke maatregelen

  Naast de bestuurlijke maatregelen kan er ook strafrechtelijk worden opgetreden tegen mensen of bedrijven die milieuregels overtreden. Dit houdt in ieder geval in dat er een procesverbaal wordt opgemaakt. Een procesverbaal kan leiden tot een schikking (het bedrijf betaalt een geldbedrag aan de Staat), maar ook tot oplegging van een straf door de rechter. Een dergelijke veroordeling kan ook gericht zijn tegen de directeur van een bedrijf. Verder kan de Officier van Justitie voor milieuzaken een voorlopige maatregel treffen, op grond waarvan bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden niet langer mogen worden verricht. In ernstige gevallen kan de rechter een deel van een bedrijf of een geheel bedrijf stilleggen.

   

   

  Contact

  Meer informatie kunt u inwinnen bij de Omgevingsdienst IJmond, telefoon: 0251-263863

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  19-04-2016

  Informatie