Digitaal loket gemeente Landsmeer

Monumentale boom kappen

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Een boom of struik kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monument zijn. Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

  Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. Deze bomen kunnen kleiner zijn dan die waarvoor normaal gesproken een vergunning aangevraagd moet worden.

  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

  Bomen kunnen waardevol zijn voor het aanzien van de gemeente. Om die reden is het in principe verboden om bomen te kappen.

  Wordt u gehinderd door een boom in de openbare ruimte? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze te kappen. De gemeente weegt bij het beoordelen van de aanvraag het algemeen belang van de boom af tegen de hinder die de aanvrager ondervindt. Indien dit verzoek wordt ingewilligd, kapt de gemeente de betreffende boom zelf.

  Wilt u een boom die uw eigendom is kappen? Dan hoeft u in principe geen omgevingsvergunning aan te vragen. Uitzondering zijn aangewezen bijzondere dan wel monumentale bomen (zie onderstaande lijst). Die mogen niet gekapt worden. Daarnaast dient u bij het kappen rekening te houden met de Flora- en Faunawet. Deze verbiedt dat u dieren, zoals broedende vogels of overwinterende vleermuizen, in de (nabijheid van) te kappen bomen stoort.

  Voorlopige lijst waardevolle bomen:

  • Noordeinde 117 2x linde
  • Noordeinde 126 1x eik
  • Noordeinde 91 3x kastanje
  • Noordeinde 89A 1x kastanje
  • Noordeinde 89 1x eik
  • Den Ilp 3 1x es, 1x kastanje
  • Den Ilp 99A 1x linde
  • Purmerland 92 6x kastanje
  • Purmerland kerk 3x linde
  • Purmerlander rijweg 5x linde
  • Kanaaldijk 18 11x kastanje

  Deze bomen worden voor de gemeente waardevol geacht. Bovengenoemde lijst is echter nog niet vastgesteld door het college of de raad.

  Voorlopige lijst van monumentale percelen:

  • Den Ilp 193
  • Purmerland 107
  • Noordeinde 91-93

  De beplanting van deze percelen is beschermd. Hier mag dan ook niet gekapt worden.

  Aanpak

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

  • geen hinder oplevert
  • bijzonder is voor een straat of buurt
  • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen

   

  Meenemen

  Om een omgevingsvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • waarom de boom gekapt moet worden
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online www.olo.nl. Hier kunt u ook een vergunnings-check doen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

  Bezwaar en beroep

  Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.