Digitaal loket gemeente Landsmeer

Oplaadpalen elektrische auto's

Product informatie

  Inleiding

  Steeds meer mensen kiezen bewust voor het rijden met een elektrische auto. Hiermee bedoelen we niet alleen volledig elektrische auto's, maar ook hybride auto's. In het kader van het duurzaamheidsbeleid wil de gemeente Landsmeer elektrisch rijden bevorderen. Daarom is een overeenkomst gesloten met Allego, een gespecialiseerde marktpartij die oplaadpalen voor elektrische auto's plaatst en beheert op aanvraag van gebruikers. Er is een beleid opgesteld, zodat er geen willekeur ontstaat bij de plaatsing van de laadpalen. Voor de aanvraag en plaatsing worden geen kosten in rekening gebracht, gebruikers van de laadpalen betalen alleen de afgenomen elektriciteit.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Aanvraag

  U kunt een laadpaal aanvragen via deze link. U vindt daar ook een plattegrond waar de huidige laadpalen zich bevinden en informatie hoe aanvraag ingediend kan worden.

  Voorwaarden

  • De gebruiker is in het bezit van een elektrisch voertuig of kan aantoonbaar maken dat een dergelijk voertuig is aangeschaft maar nog niet is geleverd;
  • De gebruiker parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden tot parkeren op eigen terrein of terrein van de werkgever. Onder parkeren op eigen terrein wordt ook bedoeld het parkeren in een garage of onder een carport;
  • De gebruiker bezit een elektrisch voertuig dat een minimale actieradius van 100 kilometer heeft.

  Als voldaan wordt aan bovenstaande wordt de aanvraag in behandeling genomen. Alhoewel de criteria opgesteld zijn voor de individuele aanvrager wordt de geplaatste laadpaal geen privé laadpaal, het wordt een openbare laadpaal en komt dus ook niet per definitie voor de deur van de aanvrager te staan. Bij het bepalen van de locatie wordt eerst gekeken of er geen andere laadpaal is binnen een aanvaardbare loopafstand. Is dat niet het geval dan wordt een logische locatie gezocht, waarbij getracht wordt overlast tegen te gaan bv niet direct voor de ramen van een bewoner.

  Plaatsing

  Als Allego en gemeente het eens zijn over de locatie stelt de gemeente een verkeersbesluit op om parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. In dit verkeersbesluit worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd omdat elke laadpaal 2 auto’s tegelijk kan opladen. Het verkeersbesluit komt 6 weken ter inzage te liggen om een ieder de mogelijkheid te geven om bezwaar te maken als men het er niet mee eens is. Als de inzage termijn is afgelopen en eventuele bezwaren zijn afgehandeld, zet Allego in samenwerking met Liander het proces van plaatsing in gang gezet, het kan dan afhankelijk van de omstandigheden nog een aantal weken duren voordat de laadpaal daadwerkelijk geplaatst wordt.

  Als de laadpaal geplaatst wordt, kruist de gemeente in eerste instantie één parkeervak af en plaatst één bord met “opladen elektrische voertuigen”.

  Gebruik en handhaving

  Hierboven is aangegeven dat we in eerste instantie maar één parkeerplaats inrichten als laadplaats, dit doen we bewust. Op de als laadplek gemarkeerde plaatsen mag alleen geladen worden en niet geparkeerd. Met andere woorden als de auto opgeladen is moet deze binnen redelijke tijdsduur verplaatst worden zodat een ander de mogelijkheid heeft om te laden. Dit houdt dus in dat er een openbare parkeerplaats minder is in de omgeving, daarom wordt in eerste instantie één parkeerplaats als laadplek ingericht. De parkeerdruk is op verschillende plaatsen in Landsmeer hoog en dat willen we niet onnodig verergeren.

  Het gebruik van de laadpalen wordt gemonitord, als blijkt dat de laadpaal veel gebruikt besluiten we om de tweede laadplek ook als zodanig in te richten, dit is bv in de Zuiderzeelaan al gedaan.

  De tweede aansluiting van de laadpaal kan dan ook gewoon gebruikt worden om te laden en voor deze plek geldt dan (nog) geen beperking ten aanzien van het parkeren (zie foto). Aan de hand van de kleur van de ledverlichting is te zien of een auto aan het laden is (blauw) of dat deze geheel opgeladen is (groen). Onze BOA’s letten hierop bij hun rondes, als een auto die opgeladen is na verloop van tijd niet verplaatst is, loopt de eigenaar het risico op een boete van € 95,- (tarief 2019)

  Door marktpartijen is een app ontwikkeld die e-rijders helpt de status van het laden inzichtelijke te maken. De app heeft meerdere functies, bijvoorbeeld het vinden van alternatieve locaties als de reguliere laadplek bezet is. Ook geeft deze een signaal als het laden gereed is.