Digitaal loket gemeente Landsmeer

Toeristische verhuur woningen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente vindt het belangrijk dat de woningen in Landsmeer deel uit blijven maken van de woningvoorraad en wil onduidelijkheid over het verhuren van woningen wegnemen. U vindt op deze pagina algemene informatie over vakantieverhuur en regels waaraan u zich als inwoner moet houden wanneer u toeristen in uw woning wil laten overnachten.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Toeristische verhuur is het verhuren van een woning of kamer aan toeristen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van toeristische verhuur, namelijk Bed & Breakfast (B&B) en particuliere vakantieverhuur:

  1. Bed & Breakfast (B&B): vorm van toeristische verhuur, waarbij de hoofdbewoner een volgens het bestemmingsplan toegestaan deel van de woonruimte toeristisch verhuurt, terwijl hij zelf in de woonruimte aanwezig is. Het is een bedrijf aan huis, die ondergeschikt is aan de woonfunctie en past in de woonomgeving zonder hier afbreuk aan te doen. Een B&B mag jaarrond gasten ontvangen.
  2. Particuliere vakantieverhuur: het aan toeristen verhuren van een gehele of gedeeltelijke woning zonder dat de bewoner aanwezig is. Particuliere vakantieverhuur kan incidenteel of structureel zijn. In het geval van incidenteel verhuur wordt een woning waar een huishouden woont incidenteel verhuurd. Bij structureel verhuur gaat het om woningen die (geen hoofdbewoners hebben en) structureel als verblijfsaccommodatie verhuurd worden.

  Toeristische verhuur van woonruimte is in Landsmeer gereguleerd via de bestemmingsplannen. Voor de vestiging van een B&B is het bestemmingsplan leidend. Als iemand een B&B wil vestigen op een locatie waar volgens het bestemmingsplan minder ruimere regels gelden, dient een ruimtelijke afwijkingsprocedure gevolgd te worden. Particuliere vakantieverhuur is niet toegestaan, omdat het niet past binnen de woonbestemming en daarmee dus in strijd is met de bestemmingsplannen.

  Voorwaarden voor B&B verhuur

  Na vaststelling van het B&B-beleid in 2011, is het beleid in meerdere bestemmingsplannen verwerkt (bijvoorbeeld bestemmingsplannen Oost 2012 en Het Lint 2015). Dit houdt onder meer in dat B&B in deze gebieden toegestaan is in hoofd- en bijgebouwen. Huidige bestemmingsplannen die voor vaststelling van het B&B-beleid in werking zijn getreden en nog niet zijn herzien, zoals het bestemmingsplan Landelijk gebied 2009, kunnen andere bepalingen omtrent B&B hebben.

  Voor de bestemmingsplannen waarin B&B is opgenomen in de regeling voor ‘bedrijven aan huis’, wordt een aanvraag voor B&B getoetst aan die regeling. Voor bestemmingsplannen waarin geen regeling voor ‘bedrijven aan huis’ is opgenomen, wordt een aanvraag voor B&B getoetst aan de regeling in het B&B-beleid. Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, kan de B&B worden mogelijk gemaakt middels een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan. Zie link B&B-beleid, waar alle voorwaarden voor een B&B in zijn opgenomen.

  Registratieplicht B&B

  Om meer inzicht te krijgen in toeristische verhuur is er vanaf 1 mei 2023 een registratieplicht voor B&B. U kunt het registratienummer aanvragen via www.toeristischeverhuur.nl/registreren. Het registratienummer is gratis en wordt na aanvraag direct naar het door u opgegeven e-mailadres toegestuurd. U vermeldt het registratienummer bij iedere aanbieding van de woonruimte. Met het registratienummer kan de gemeente Landsmeer zien welke woningen voor B&B worden aangeboden. Het aanvragen van een registratienummer voor B&B is verplicht (artikel 3.4.3 Huisvestingsverordening). Particuliere vakantieverhuur is strijdig met de vigerende bestemmingsplannen en blijft niet toegestaan.

  Indien u geen registratienummer aanvraagt, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van €1500,- bij de eerste overtreding en €3000,- bij de tweede en volgende overtreding (artikel 4.3.2, tweede lid, Huisvestingsverordening 2023).

  Zie Huisvestingsverordening gemeente Landsmeer 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) voor alle regels omtrent de registratieplicht voor B&B.

  Toeristenbelasting

  Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan mensen die niet in Landsmeer staan ingeschreven moet u toeristenbelasting betalen. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren. Deze heffing is niet afhankelijk van de manier waarop wordt geadverteerd of via welk kanaal de boeking tot stand is gekomen.

  De toeristenbelasting wordt voor Landsmeer door gemeente Amsterdam geïnd. U kunt zich online via de volgende link aanmelden toeristenbelasting aanmelden en aangifte doen van de toeristenbelasting.

  Overlast voorkomen

  Als aanbieder van de B&B heeft u een zorgplicht (artikel 3.4.5 Huisvestingsverordening 2023). Voorkom dat uw gasten overlast veroorzaken. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken met uw gasten. Bijvoorbeeld over parkeren, het buiten zetten van afval, het gebruik van de tuin en het gebruik van rolkoffers in de vroege of late uren van de dag.

  Indien u het verbod, bedoeld in artikel 3.4.5, overtreedt, wordt er een bestuurlijke boete opgelegd van €410,- voor een natuurlijk persoon en €2250,- voor een rechtspersoon (artikel 4.3.2, derde lid, Huisvestingsverordening 2023).

  Brandveiligheid

  Veiligheid van uw gasten en van u en uw omgeving is natuurlijk erg belangrijk. Bezoek daarom eens de website van Brandweer Zaanstreek-Waterland. Daar vindt u veel informatie over brandveiligheid zoals: de juiste blusmiddelen, rook- en CO-melders en hoe u bijvoorbeeld een vluchtplan kunt maken.

  Toezicht en handhaving

  De gemeente houdt toezicht op naleving van de gemeentelijke regels. Dat doet de gemeente op eigen initiatief, op basis van een vergunning of naar aanleiding van een klacht of verzoek. Wanneer blijkt dat de regels worden overtreden, kan de gemeente handhavend optreden. De wijze waarop wordt opgetreden is bepaald in het handhavingsbeleid.

  Contact

  De informatie op deze pagina is samengevat en zo algemeen mogelijk gehouden. Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@landsmeer.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  27-03-2023

  Informatie