Digitaal loket gemeente Landsmeer

Wet Open Overheid

Product informatie

  Inleiding

  Iedereen kan bij de gemeente Landsmeer informatie vastgelegd in documenten opvragen. Dit heet een Woo-verzoek. Met dit verzoek wordt gevraagd de informatie voor iedereen openbaar te maken, tenzij de gemeente redenen heeft om de informatie niet of niet voor iedereen openbaar te maken.U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Deze wet heeft als doel de overheid transparanter te maken. In tegenstelling tot de Wob verplicht de Woo meer tot het actief, uit zichzelf, openbaren van informatie door de overheid. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. Dit gebeurt door de actieve informatieplicht te versterken en door informatie elektronisch toegankelijk te maken.

  De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden.

  Een Woo verzoek indienen

  Wilt u informatie opvragen bij de gemeente? De Woo zorgt ervoor dat iedereen het recht heeft tot toegang van informatie. Voorwaarde is wel dat het publieke informatie betreft die is vastgelegd in fysieke of digitale documenten. Het stellen van vragen valt niet onder de Woo.

  Via de onderstaande link  naar een online formulier een Woo verzoek indienen.

  Om een Woo-verzoek namens iemand anders  in te dienen vult u eersthet machtigingsformulier in dat u vindt onder het kopje: Meer informatie.

  Een Woo-verzoek kan alleen worden behandeld als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw verzoek is per e-formulier via de website of per post ingediend. 
  • Uw verzoek gaat om publieke informatie; dit houdt in dat de informatie verband moet houden met de publieke taak van de gemeente. Denk aan informatie opgeslagen in documenten of geluidsbanden over het beleid (bijvoorbeeld invoering van betaald parkeren) of bedrijfsvoering (bijvoorbeeld inkoopbeleid).
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die de gemeente Landsmeer heeft. Indien de gemeente niet over deze documenten beschikt, sturen wij uw verzoek door naar het juiste bestuursorgaan. 
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die is opgeslagen in documenten. Een document kan bijvoorbeeld een rapport, besluit, vergunning of e-mail zijn ,maar het kan ook een foto of geluidsband zijn. 

  Neem zoveel mogelijk het volgende op in uw Woo-verzoek:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek;
  • over welk onderwerp het gaat (omschrijf dit zo specifiek mogelijk);
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat, bijvoorbeeld een rapport of verslag;
  • over welke periode het gaat.

  In het e-formulier wordt gevraagd om uw contactgegevens. Stuurt u een brief, zet uw contactgegevens (naam, adres en eventueel e-mailadres en/of  telefoonnummer) er dan in. 

  Inhoudelijke behandeling van Woo verzoek

  Het uitgangspunt van de Woo is dat de gevraagde informatie in beginsel openbaar wordt gemaakt tenzij er een uitzonderingsgrond van de Woo van toepassing is.

  Een verzoek om informatie (of een onderdeel daarvan) wordt alleen dan afgewezen, wanneer één van de absolute of relatieve uitzonderingsgronden van toepassing is. Als een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, bijvoorbeeld als het openbaar maken de veiligheid van de staat zou schaden, moet het verzoek om informatie geweigerd worden en is er geen ruimte voor de gemeente om een eigen afweging te maken.

  In het geval van een relatieve uitzonderingsgrond, bijvoorbeeld als het openbaren niet opweegt tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer, dient de gemeente dit belang af te wegen tegen het algemene belang van openbaarheid.

  De termijn voor het afhandelen van een Woo verzoek bedraagt vier weken met een mogelijke verlenging van twee weken.

  Contactpersoon

  Elk bestuursorgaan dat onder de WOO valt moet een contactpersoon aanwijzen waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. In de gemeente Landsmeer is de contactpersoon mevrouw mr. K. Koppedraaijer, telefoonnummer 020-4877111, bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.     

  Via diverse websites heeft u al toegang tot openbaar gemaakte informatie vanuit de gemeente. Het besluit op een Woo-verzoek en de verstrekte documenten worden in de toekomst (geanonimiseerd) actief openbaar gemaakt. 

   

   

   

   

   

   

   

  Aanpak

  De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

  • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
  • U mag geen stukken inzien:
   • die over de staatsveiligheid gaan
   • waardoor de koning en regering in gevaar komen
   • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
   • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

  Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
  Meenemen

   

   

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  U krijgt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal met twee weken verlengen.

  Formulieren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

  Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.