Digitaal loket gemeente Landsmeer

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Product informatie

  Inleiding

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets aan dreigen te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

  Zo werkt het

  Omschrijving

  In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. De WvGGZ maakt het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel.

  In WvGGZ is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De GGD Zaanstreek Waterland onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.

  Melding psychische hulp (WvGGZ)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Dit kan bij het Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) van GGD Zaanstreek-Waterland.

  Waarom melden?

  Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

  Wat gebeurt er met uw melding?

  Na uw melding onderzoekt de GGD of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de GGD de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

  Wat gebeurt er als er acuut gevaar dreigt?

  In geval van een crisis belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

  Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

  Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van de GGD binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

  Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

  Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dreigt dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen andere besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als hij dit wil, geeft de GGD zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP.

  Meenemen

  U kunt het Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) telefonisch bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, of een e-mail sturen. U kunt ook een meldingsformulier invullen op de website van de GGD. 

  Contact

  Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ)

  Telefoon: 075-651 83 80 (ma t/m vr 09.00-17.00 uur)

  E-mail: mabz@ggdzw.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  31-03-2020

  Informatie