Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bomen kappen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een boom die uw eigendom is kappen? Dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Uitzondering zijn aangewezen bijzondere dan wel monumentale bomen, deze mogen niet gekapt worden.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U moet bij het kappen rekening te houden met de Flora- en Faunawet. Deze verbiedt dat u dieren, zoals broedende vogels of overwinterende vleermuizen, in de (nabijheid van) te kappen bomen stoort.

  Wanneer u een monumentale boom op uw perceel heeft staan moet u zich bij de gemeente melden (dat kan via gemeente@landsmeer.nl) indien een van de onderstaande zaken van toepassing is: 

  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd, zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
  • De boom heeft onderhoud nodig.
  • De boom geeft overlast.
  • U gaat de omgeving van de boom veranderen. Bijvoorbeeld door bouwactiviteiten, aanleg van bedrading of graven in de nabijheid.
  • De boom heeft schade opgelopen of is ziek.
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood

   

  Aanpak

  Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

  De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

  • natuurwaarde
  • landschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • waarde voor de schoonheid van de stad
  • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving
  Meenemen

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
   • waar de boom staat (adres)
   • of u wilt kappen of snoeien
   • uw reden om te willen kappen of snoeien
   • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.
  Wet- en regelgeving

  Let op

  Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Hoe lang duurt het

  U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u een boom gaat kappen.

  Bezwaar en beroep

  U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Bij een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.