Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bomen kappen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

  Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

  Bomen kunnen waardevol zijn voor het aanzien van de gemeente. Om die reden is het in principe verboden om bomen te kappen.

  Wordt u gehinderd door een boom in de openbare ruimte? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze te kappen. De gemeente weegt bij het beoordelen van de aanvraag het algemeen belang van de boom af tegen de hinder die de aanvrager ondervindt. Indien dit verzoek wordt ingewilligd, kapt de gemeente de betreffende boom zelf.

  Wilt u een boom die uw eigendom is kappen? Dan hoeft u in principe geen omgevingsvergunning aan te vragen. Uitzondering zijn aangewezen bijzondere dan wel monumentale bomen (zie onderstaande lijst). Die mogen niet gekapt worden. Daarnaast dient u bij het kappen rekening te houden met de Flora- en Faunawet. Deze verbiedt dat u dieren, zoals broedende vogels of overwinterende vleermuizen, in de (nabijheid van) te kappen bomen stoort.

  Voorlopige lijst waardevolle bomen:

  • Noordeinde 117 2x linde
  • Noordeinde 126 1x eik
  • Noordeinde 91 3x kastanje
  • Noordeinde 89A 1x kastanje
  • Noordeinde 89 1x eik
  • Den Ilp 3 1x es, 1x kastanje
  • Den Ilp 99A 1x linde
  • Purmerland 92 6x kastanje
  • Purmerland kerk 3x linde
  • Purmerlander rijweg 5x linde
  • Kanaaldijk 18 11x kastanje

  Deze bomen worden voor de gemeente waardevol geacht. Bovengenoemde lijst is echter nog niet vastgesteld door het college of de raad.

  Voorlopige lijst van monumenatle percelen:

  • Den Ilp 193
  • Purmerland 107
  • Noordeinde 91-93

  De beplanting van deze percelen is beschermd. Hier mag dan ook niet gekapt worden.

  Aanpak

  Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

  • geen hinder oplevert
  • bijzonder is voor een straat of buurt
  • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
  • een monumentale status heeft
  Meenemen

  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

  Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
   • hoe groot de boom is
   • waar de boom staat (adres)
   • uw reden om te willen kappen
   • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.