Digitaal loket gemeente Landsmeer

Kabels en leidingen aanleggen

Product informatie

  Inleiding

  U wilt kabels of leidingen in de grond wilt aanleggen. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Alleen met een vergunning mogen er kabels en leidingen in de openbare grond aanleggen. Als particulier moet u dat regelen via het nutsbedrijf. Zij vragen dan namens u bij de gemeente hiervoor toestemming.

  Heeft u als nutsbedrijf een vergunning nodig? Dan vraag u dit aan via het MOOR platform.

  Aanpak
  • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
  • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.
  Meenemen

  U heeft de volgende gegevens nodig bij het aanvragen van een vergunning:

  • melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC);
  • plattegrond met daarop aangegeven de leiding die u wilt plaatsen en
  • datum en tijdstip waarop u de kabels wilt plaatsen;
  • bij afsluiting van een weg of wanneer de verkeersstromen worden beïnvloed dan levert u een tekening aan conform CROW.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

  € 450,60

  Bovengenoemd bedrag wordt indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

  € 885,80

  Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

  Indien een begroting als bovengenoemd is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

  Contact

  Als telecommunicatiebedrijf vraagt u een vergunning via het systeem MOOR aan bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.