Digitaal loket gemeente Landsmeer

Urgentiebewijs

Product informatie

  Inleiding

  In Landsmeer zijn veel mensen op zoek naar een woning. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning heeft u inmiddels een behoorlijk aantal jaren inschrijfduur nodig. Het is dus moeilijk om een woning te vinden.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Alle woningzoekenden wachten op hun beurt voor een sociale huurwoning. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin de gemeente u voorrang verleent boven andere woningzoekenden. Er moet dan sprake zijn van een uitzonderlijke situatie waarin u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte. Op het moment dat u zich in een noodsituatie bevindt kunt u een voorrangsverklaring aanvragen. Ook dan gelden strenge criteria en voorwaarden.

  Het is voor alle mensen die een aanvraag voor een voorrangsverklaring indienen van belang te beseffen waarom de gemeente de regels in de verordening scherp heeft gesteld. De gemeente moet aan reguliere (niet-urgente) woningzoekenden kunnen uitleggen waarom een urgente woningzoekende voorrang krijgt boven een reguliere woningzoekende. Op het moment dat u een woning toegewezen krijgt, betekent dit dat mensen die al jaren via het aanbodsysteem zoeken nu langer moeten wachten. Kortom: er moet dus een gegronde reden zijn om in aanmerking te komen voor een voorrangsverklaring, er moet sprake zijn van een noodsituatie.

  Voorrangscriteria

  Een aanvraag moet in elk geval aan de volgende criteria voldoen:

  • Uw probleem heeft alles te maken met uw huidige woonsituatie.
  • De problemen zijn sociaal of medisch en zijn duidelijk aantoonbaar.
  • Uw problemen zijn niet veroorzaakt door eigen toedoen.
  • Uw problemen moeten opvallend uitstijgen boven de problemen van andere woningzoekenden die in een soortgelijke situatie verkeren.
  • Uw probleem kan alléén worden opgelost door het verkrijgen van een zelfstandige huurwoning in Landsmeer.
  • Om voor voorrang in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat er sprake is van een acute noodsituatie.
  • Enkele voorbeelden zijn:
  • Wanneer uw woning door een calamiteit onbewoonbaar is geworden (bijvoorbeeld brand).
  • Psychiatrische problemen.
  • Traumatische ervaringen, bijvoorbeeld geweld of seksueel misbruik.
  • Zijn uw klachten ergonomisch (bijvoorbeeld U mag geen trap meer lopen) neem dan contact op met het WMO loket binnen de gemeente Landsmeer. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 020 – 4877124.

  U komt niet in aanmerking voor voorrang

  Als u voldoet aan de algemene voorwaarden, komt u niet automatisch in aanmerking voor voorrang. In onderstaande situaties wordt geen voorrang verleend:

  • Echtscheiding of verbreking samenwoning zonder de permanente zorg voor minderjarige kinderen.
  • Problematische inwoonsituaties (bijvoorbeeld problemen met ouders, zwangerschap).
  • Problemen met de woonomgeving (bijvoorbeeld burenoverlast).
  • Te kleine of te grote woning of slechte kwaliteit van de huidige woning.
  • Economische binding.
  • Spijtoptanten, die terugkeren vanuit een andere gemeente.
  • Tijdelijke huurovereenkomsten.
  • Uw probleem is ontstaan buiten Landsmeer, dan moet u een aanvraag indienen bij die betreffende gemeente.
  • Co-Ouderschap.
  • Wooncarrière/wens voor een betere woning in een andere wijk.
  • Als u financieel in staat bent in uw eigen woonbehoefte te voorzien.

  Indien u een aanvraag doet in verband met een echtscheiding of verbreking samenwoning dan gaat de gemeente gaat uit van het convenant of de echtscheidingsbeschikking. Bij verbreking samenwoning van een schriftelijke verklaring. Hieruit moet blijken dat u de woning moet verlaten.

  De stappen

  Wanneer u na het lezen van deze informatie in aanmerking denkt te komen voor voorrang, kunt u een aanvraag doen bij de afdeling Klantcontact Vergunningen van de gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad behandelt de urgentie-aanvragen voor o.a. Gemeente Landsmeer en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur, tel. 14075 (u wordt dan via een speciaal systeem doorgeschakeld).

  U kunt een urgentie ook digitaal aanvragen via www.zaanstad.nl of een schriftelijk verzoek sturen naar Gemeente Zaanstad, Afdeling Klantcontact Vergunningen, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam.

  Als de gemeente Zaanstad uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

  Na het gesprek met de woningmaatschappelijk werker wordt uw aanvraag om voorrang behandeld in het Sociaal Medisch Team (SMT). Het SMT adviseert het College van B&W. Op grond van dit advies beslist het college u de voorrang wel of niet te verlenen. U krijgt schriftelijk bericht van de beslissing.

  De verklaring van voorrang wordt verwerkt in Woningnet. U dient zelf te reageren op woningen in Woningnet. De algemene passendheidseisen (aantal kamers ten opzichte van grootte huishouden) blijven ook bij voorrang van toepassing.

  Betaal geen onnodige kosten

  In uw zoektocht op internet komt u advertenties van bureaus tegen die veel geld vragen voor het aanvragen van een urgentiebewijs bij uw gemeente. Door een bureau in te schakelen maakt u geen grotere kans op een urgentiebewijs. Het kost u alleen extra geld. Een urgentiebewijs aanvragen bij de gemeente kunt u gewoon zelf.

  Hulp nodig?

  Heeft u moeite met het aanvragen van een urgentiebewijs? Via het Middelpunt kunt u in contact komen met een hulpverlener of vrijwilliger die u helpt bij het invullen van uw aanvraagformulier. U kunt ook bij Middelpunt terecht voor andere hulp op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Of telefonisch via 020 – 487 7124. Deze hulp is gratis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  19-08-2021